بخش مکانیکال

ﺑﺨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ رازی بندر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی– نیرو – صنعت و معدن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ درشرکت رازی بندر دارا ﺑﻮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻔﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻏﻴﺮه و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزﻳﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻳﺎد در ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﺷد.
از دیگر فعالیت های این بخش می توان به تأمین مالی و تدارکات کالا،ساخت سازه ها و اسکلت فلزی و راه اندازی ، نگهداری، بهره برداری و واردات کالا ، و مشارکت با دیگر شرکتها در داخل و خارج کشور برای انجام پروژه ها.

 

Products
1. Industrial Automation Systems
. Process Control System (DCS)
. Control System (PLC)
. Industial Networking
. Distributed I_O
. ESD
. HMI
. Industrial PC
. Motion Control
. PID Controller
2. Instrumentation
. Valves
. GAS Analyzer
. Flow Meter
. Pressure Transmitter
. Temperature Transmitter
. Level Transmitter
. Recorder
. Machin Vision Sensor
3. Motor & Drive
. Drives
LV Drive
MV Drive
. Motores
LV Motor
MV Motor
HV Motor
4. Low & Medium Voltage Equipment:
. Circuit Breaker
. Transformer
. Protection Relay
5.Chemical raw material 6.Catalysts 7.Pipe 8.NDT Equipment

RBCO
Email
: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Phone : (98) 021-22598240-42
Fax :
(98) 021-22598239


کل بازدید کنندگان امروز10
کل بازدید کنندگان30499
طراحی سایت دارکوب